அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-பகுதி-I-FWC-2015

அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-பகுதி-I-FWC-2015

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_log_mp_6th_fwc_1_2015.pdf ஐ சொடுக்குக