தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் -புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் -புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

Click tal_ict_mp_6th_fwc_ans_2015.pdf link to view the file.