தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் பகுதி-1 -FWC-2015

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் பகுதி-1 -FWC-2015

Click tal_ict_mp_6th_fwc_1_2015.pdf link to view the file.