பொறியியற் தொழினுட்பவியல் பகுதி-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

பொறியியற் தொழினுட்பவியல் பகுதி-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_sci_tec_mp_6th_fwc_ans_2015.pdf ஐ சொடுக்குக