பொறியியற் தொழினுட்பவியல் பகுதி-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

பொறியியற் தொழினுட்பவியல் பகுதி-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2015

Click tal_sci_tec_mp_6th_fwc_ans_2015.pdf link to view the file.