பொறியியற் தொழினுட்பவியல் பகுதி-IIB-FWC-2015

பொறியியற் தொழினுட்பவியல் பகுதி-IIB-FWC-2015

Click tal_sci_tec_mp_6th_fwc_2b_2015.pdf link to view the file.