தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் பகுதி-1-2015

தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் பகுதி-1-2015

Click tal_sci_tec_mp_6th_fwc_1_2015.pdf link to view the file.