வினாத்தாள் பகுதி-2 வரைபடம்(வடமாகாணம்) - 2015

வினாத்தாள் பகுதி-2 வரைபடம்(வடமாகாணம்) - 2015

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tg11_map_tp_np_2015.pdf ஐ சொடுக்குக