வினாத்தாள் பகுதி-2 வரைபடம்(வடமாகாணம்) - 2015

வினாத்தாள் பகுதி-2 வரைபடம்(வடமாகாணம்) - 2015

Click tg11_map_tp_np_2015.pdf link to view the file.