මූලාකෘති විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය 2010 දෙවන කොටස

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sngit_pro_2010_2.pdf ஐ சொடுக்குக

මූලාකෘති විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය 2010 දෙවන කොටස