මූලාකෘති විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය 2010 පළමු කොටස

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sngit_pro_2010_1.pdf ஐ சொடுக்குக

මූලාකෘති විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය 2010 පළමු කොටස