මූලාකෘති විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය 2010 පළමු කොටස

Click sngit_pro_2010_1.pdf link to view the file.

මූලාකෘති විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය 2010 පළමු කොටස