පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 2014 පළමු කොටස

Click sngit_pp_2014_1.pdf link to view the file.

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 2014 පළමු කොටස