ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 (12 ශ්‍රේණිය)

ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_ihis_p1.pdf ஐ சொடுக்குக