සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 3 (12 ශ්‍රේණිය)

සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 3 (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_geng_p1.pdf ஐ சொடுக்குக