යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණීය)

යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණීය)

Click sg12_ehis_p1_ans.pdf link to view the file.