නර්තනය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණීය)

නර්තනය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු (12 ශ්‍රේණීය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_dan_p1_ans.pdf ஐ சொடுக்குக