ජීව විද්‍යාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 (12 ශ්‍රේණිය)

ජීව විද්‍යාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_bio_p1.pdf link to view the file.