තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_tec_p1.pdf ஐ சொடுக்குக