ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

Click sal_shis_p1_ans.pdf link to view the file.