දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

Click sal_pol_p1_ans.pdf link to view the file.