දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූලිකාංග I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 

Click sal_pol_p1.pdf link to view the file.