භෞතික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 පිළිතුරු

භෞතික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_phy_p1_ans.pdf ஐ சொடுக்குக