ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_hsc_p1.pdf ஐ சொடுக்குக