ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 

Click sal_hsc_p1.pdf link to view the file.