සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

Click sal_gkno_p1_ans.pdf link to view the file.