භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 

Click sal_geo_p1.pdf link to view the file.