සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_geng_p1_ans.pdf ஐ சொடுக்குக