සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 

Click sal_geng_p1.pdf link to view the file.