ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

Click sal_etec_p1_ans.pdf link to view the file.