ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_etec_p1.pdf ஐ சொடுக்குக