යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

යුරෝපා ඉතිහාසය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 

Click sal_ehis_p1.pdf link to view the file.