ආර්ථික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

ආර්ථික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

Click sal_eco_p1_ans.pdf link to view the file.