ආර්ථික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

ආර්ථික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

Click sal_eco_p1.pdf link to view the file.