ජීව විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

 ජීව විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_bio_p1.pdf ஐ சொடுக்குக