ජීව විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

 ජීව විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

Click sal_bio_p1.pdf link to view the file.