බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

Click sal_bc_p1_ans.pdf link to view the file.