ගිණුම්කරණය I/II- අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 පිළිතුරු

ගිණුම්කරණය I/II- අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_acc_p1_ans.pdf ஐ சொடுக்குக