ගිණුම්කරණය I/II- අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 පිළිතුරු

ගිණුම්කරණය I/II- අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 පිළිතුරු

Click sal_acc_p1_ans.pdf link to view the file.