ගිණුම්කරණය I/II- අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1

ගිණුම්කරණය I/II- අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_acc_p1.pdf ஐ சொடுக்குக