ගිණුම්කරණය I/II- අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1

ගිණුම්කරණය I/II- අාදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1

Click sal_acc_p1.pdf link to view the file.