තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු)

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2015 (පිළිතුරු)

Click sg6_dan_tt3_2015-ans.pdf link to view the file.