2012 වර්ෂ අවසාන ඇගයීම, බස්නාහිර පළාත - චිත්‍ර කලාව I/II/III

Click Art questions.pdf link to view the file.

2012 වර්ෂ අවසාන ඇගයීම, බස්නාහිර පළාත - චිත්‍ර කලාව I/II/III