තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2015 (පිළිතුරු)

තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2015 (පිළිතුරු)

Click sg5_sin_tt3_ans_2015.pdf link to view the file.