තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2015 (පිළිතුරු)

තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2015 (පිළිතුරු)

Click sg5_bud_tt3_ans_2015.pdf link to view the file.