සිංහල I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

සිංහල I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_sin_p1_model.pdf link to view the file.