භෞතික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 (12 ශ්‍රේණිය)

භෞතික විද්‍යාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_phy_model.pdf link to view the file.