තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 (12 ශ්‍රේණිය)

තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_logi_model.pdf ஐ சொடுக்குக