භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළීතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

භූගෝල විද්‍යාව -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළීතුරු (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg12_geo_model_ans.pdf ஐ சொடுக்குக