ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_etec_model.pdf link to view the file.